Wednesday, December 10, 2008

कस्तुरी

हा मंद मंद पवनी सुगंध
सळ्सळले कोण, दर्वळला गंध
आली कोठुनी गेली कुणीकडे
उभे ठाकले हे कोडे खडे
मी भारलो अन ह्ररपलो
मजला करुनी बेधुंद धुंद.....बेधुंद धुंद
ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....
अवचित झलक दिसली अशी
नकळत पाडुन मजला फशी
मी शोधितो, धुंडाळितो
लावुन गेली नवा छंद छंद....नवा छंद छंद
ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....
फिरे दशदिशा चौफेर मी
दडली कुठे ना कळे कामिनी
मना एक ध्यास छवि पाहण्यास
आतुर जीव बेबंद बंद...बेबंद बंद
ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....ती कस्तुरी ....
ही ओढ अनामिक खुणविते
जागेपणी जणु स्वप्न ते
फिरुनी पुन्हा ये एकदा
नयनास लाभो गुलकंद कंद...गुलकंद कंद
ये कस्तुरी ....ये कस्तुरी ....ये कस्तुरी ....

1 comment:

charudatta said...

abhinandan !!all best wishes from me. :-)

adnyat